headeralgvoorw-1024x503 2022

 • Offertes zijn vrijblijvend en gelden twee weken na de offertedatum, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Als een vrijblijvende optie wordt geplaatst geldt deze voor een periode van maximaal drie dagen. Kan Kookbeleving een andere boeking doen, houdt Kookbeleving zich het recht voor de vrijblijvende optie te laten vervallen. Het vrijblijvende geldt dus voor zowel de cliënt als voor Kookbeleving.
 • Het aantal deelnemers aan een workshop is minimaal 8.
  Bij uitzondering wordt wel eens een groep van zeven deelnemers toegestaan. De factuur wordt dan wel opgemaakt als ware er acht deelnemers. Het minimum aantal deelnemers op vrijdag en zaterdag is in principe twaalf. Afwijking hiervan is bespreekbaar.
 • Het maximaal aantal deelnemers is 30. Als het programma het toelaat kan dit aantal eventueel uitgebreid worden naar meer. Dit ter beoordeling van Kookbeleving.
 • De reservering is bindend als deze door Kookbeleving schriftelijk / per mail is bevestigd.
 • Een week voor de aanvang van de overeengekomen activiteit dient het aantal deelnemers bekend te zijn bij Kookbeleving met daarbij eventuele dieetwensen / allergieën.
 • Is het werkelijke aantal deelnemers tijdens de workshop lager dan in de bevestiging staat vermeld heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs.
 • Wil de opdrachtgever extra deelnemers laten deelnemen, dan is het ter beoordeling van Kookbeleving of het programma dit toelaat. De extra kosten worden separaat in rekening gebracht.
 • De door Kookbeleving gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Prijzen genoemd aan bedrijven die btw kunnen verrekenen zijn exclusief btw.
 • Prijswijziging voorbehouden.
 • De aan de cliënt gestuurde algemene voorwaarden zijn van toepassing en overrulen eventueel elders gepubliceerde voorwaarden, zoals de site die niet altijd de actuele informatie bevat.
 • Met het aangaan van een overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de door Kookbeleving opgestelde algemene voorwaarden en bepalingen.
 • De kookstudio bevindt zich in het autoluwe gebied van de binnenstad van Amersfoort. Als een bezoeker om goederen of personen af te leveren tot voor de deur van de studio dient te komen, moet dat vooraf worden gemeld. In dat geval dient een dag van tevoren een mail gestuurd te worden aan: info@kookbeleving.nl. Belangrijk is het vermelden van het kenteken van de auto waarmee gekomen gaat worden en het tijdstip waarop naar de studio gekomen wordt.
 • Kookbeleving houdt zich aan vanuit overheidswege opgelegde maatregelen. Onze gasten dienen zich hieraan te conformeren.

Betalingsvoorwaarden:

 • Voor de betaling ontvangt de deelnemer of vertegenwoordiger van de deelnemers een factuur.
 • De factuur dient op de datum van uitvoering van de afgenomen activiteit betaald te zijn. Is binnen 5 dagen na de afgenomen activiteit de factuur nog niet betaald, wordt een verhoging toegepast van 10 % (ex btw). Als vooraf bekend is dat de betaling na de activiteit zal plaatsvinden, kan de verhoging al in de factuur worden meegenomen. (Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven of instellingen die in hun betalingssysteem een afwikkeltijd ingebouwd hebben van meerdere dagen/weken, zoals banken en grote ondernemingen.)

Workshops op basis van individuele inschrijving:

 • Een inschrijving voor een workshop waarop individueel kan worden ingetekend, is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
 • Bij onvoldoende aanmelding behoudt Kookbeleving zich het recht voor de geplande workshop geen doorgang te laten vinden.
 • Indien het voorgaande van toepassing is, zal uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de start van de geplande workshop zal de deelnemers dit gemeld worden.
 • Eventueel betaalde kosten voor deelname ontvangt de inschrijver in dat geval retour.

Algemeen:

 • Een reguliere kookworkshop duurt maximaal 4 uur.
 • Blijft een groep langer dan 4 uur dan brengen we daarvoor € 40,00 per half uur in rekening te rekenen vanaf het begin van het half uur. (Het bedrag is exclusief btw.)
 • De kosten voor een geheel verzorgde kookavond, inclusief diner en drankjes bedragen in de meeste gevallen € 67,50 per persoon. Als de aard van de workshop of wensen daar aanleiding voor geven kan een hogere prijs worden gevraagd. ( denk aan luxere workshops (‘specials’), workshops waarvoor Kookbeleving personeel of een kok moet inhuren, of speciale dieetwensen ivm allergieën.) (Onze ‘specials’  zijn Japans, Oosters en viergangenmenu.) Inbegrepen is: frisdrank ( Cola, Spa rood, jus d’orange en wat verder in huis is), tot een halve fles wijn per persoon of 2 biertjes pp.

Een voorbeeld: Een groep van 14 personen nuttigt in totaal 7 flesjes bier en er worden totaal 7 flessen wijn aangebroken. Voor de 7 flesjes bier wordt gerekend dat 3 personen bier genuttigd hebben (naar beneden afgerond dus; 3 x 2 flesjes). De overige 11 personen mogen max. 6 flessen wijn nuttigen/aanbreken. Er zijn 7 aangebroken. Er wordt dan 1 in rekening gebracht.

 • Wat meer aan drank wordt afgenomen, wordt apart in rekening gebracht.
 • Afwijkingen kunnen worden opgenomen in de offerte.
 • Extra kosten dienen contant of per pin te worden afgerekend. In overleg kan een factuur worden gestuurd.
 • Het eerste half uur van de workshop rekenen we tot ‘inlooptijd’. Daarna starten we met de uitleg en gaat ieder in groepjes aan de slag. Komt een deelnemer later, dan sluit deze aan bij een van de reeds geformeerde groepjes.
 • Wanneer een reservering is gemaakt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering meer dan 2 weken voor de aanvangsdatum worden  geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor aanvang wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.

Bij annulering binnen een week voor aanvang wordt 100 % van de deelnamekosten in rekening gebracht.

 • Kookbeleving is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 • Kookbeleving is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van deelname aan activiteiten.
 • Bij Kookbeleving staat het plezier beleven aan het met elkaar koken en de ‘gezamenlijke beleving’ op de eerste plaats. Daarbij kan de deelnemer leren van hetgeen gedaan of gezegd wordt, maar leren is niet het primaire doel van Kookbeleving.
 • Kookbeleving vraagt de vertegenwoordiging van een groep naar allergieën en (di)eetwensen. Het is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon van de groep dat de juiste informatie wordt verstrekt. Kookbeleving past voor de persoon / personen in kwestie het gerecht dat allergenen bevat aan of zorgt voor een vervangend gerecht.
 • Het is niet toegestaan te roken in de kookstudio.
 • Het is niet toegestaan buiten de kookstudio (alcoholische) drank te nuttigen.
 • Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat de kookstudio zich in een bewoond gebied bevindt waar buren naast en boven de studio wonen. Geluidoverlast dient voorkomen te worden.
 • Indien bepaalde producten van het vooraf afgesproken menu niet voorradig zijn, behoudt Kookbeleving zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.
 • Aan de Zuidsingel kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is parkeergarage ‘Koestraat’ (ingang Grote Haag).
 • In het kader van duurzaamheid en verantwoord ondernemen wordt plastic- en papierafval gescheiden van restafval ingezameld.

Speciale arrangementen:

 • Voor activiteiten in de kookstudio waarbij personeel van Kookbeleving wel aanwezig is, maar niet de inhoudelijke verantwoording draagt en waarbij drank wordt afgenomen van Kookbeleving, gelden voor wijn, bier en frisdrank algemene horecaprijzen. Deze dienen contant te worden afgerekend. Na overleg kan een factuur worden gestuurd.
 • De kookstudio kan in bijzondere gevallen worden onderverhuurd aan derden. Het geldende tarief (2022):

Basishuur: € 350,00 exclusief 21 % btw per dagdeel inclusief koffie/thee (tenzij anders wordt afgesproken).

De studio dient schoon en opgeruimd te worden opgeleverd zoals deze bij aanvang van de huur is aangetroffen. Geluidsoverlast voor de buren dient te worden voorkomen. Er mag buiten geen (alcoholhoudende) drank worden genuttigd.

Drank wordt afgenomen van Kookbeleving. Prijzen drank bij onderverhuur zijn op aanvraag te verkrijgen.

De huur wordt gerekend per dagdeel, zijnde 4 uur.

Is tijd nodig om een en ander voor te bereiden, dan is dat alleen mogelijk na daarover afspraken gemaakt te hebben met Kookbeleving.

De tijd die genomen wordt buiten de gemaakte afspraken om worden gefactureerd ad € 40,00 euro per half uur (ex btw) ingaande aan het begin van de overschreden tijd.


We scharen ons achter de door de Stichting Horeca Nederland opgestelde huisregels:

 HUISREGELS Kookbeleving Zuidsingel 7 te Amersfoort

 1. Kookbeleving heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Studio Kookbeleving van de bezoekers wordt verwacht en wat van ons verwacht mag worden. Bij het betreden van dit pand gelden dan ook de huisregels van Kookbeleving en gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Kookbeleving, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 3. Binnen Kookbeleving stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de ruimten waarvoor ze bedoeld zijn, dit geschiedt echter op eigen risico. Het opbergen van jassen en overige persoonlijke eigendommen kan in de garderobe en is ook voor uw eigen risico.
 4. Bij Kookbeleving gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten, discriminerende opmerkingen te maken of seksueel te intimideren.
 5. Vanaf 13 december 2014 geldt er een allergenen Wetgeving. Alleen als bij boeking van de activiteit is doorgegeven dat een deelnemer een voedselallergie / intolerantie heeft wordt hiermee rekening gehouden.
 6. Kookbeleving dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving 1 januari 2014. Alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Kookbeleving de betreffende persoon een legitimatiebewijs te tonen.
 7. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Kookbeleving. Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen. Deze zullen als misdrijf worden aangegeven.
 8. Om u en uw gezelschap een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Tevens is het verboden geweld te gebruiken.
 9. De medewerkers van Kookbeleving waken over uw veiligheid, bij calamiteiten wordt u vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 10. Kookbeleving is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 11. Bij vernieling (bewust of onbewust) van materialen van Kookbeleving wordt de opdrachtgever cq de vernieler aansprakelijk gesteld.
 12. Tijdens de activiteiten die Kookbeleving organiseert kunnen er foto’s worden gemaakt ter herinnering. Kookbeleving houdt zich het recht voor deze eventueel te gebruiken voor promotiedoeleinden. Als op een foto onmiskenbaar te herkennen personen voorkomen, dan wordt voor eventuele publicatie toestemming van de betreffende persoon gevraagd.
 13. Het is deelnemers aan een activiteit van Kookbeleving niet toegestaan drank te nuttigen buiten het pand van Kookbeleving.
 14. Dronkenschap wordt in Studio Kookbeleving niet getolereerd. Personen in kennelijke dronken staat wordt de toegang tot de kookstudio ontzegd.
 15. Het is niet toegestaan in de kookstudio te roken.
 16. Geluidsoverlast wordt tegengegaan.
 17. Bij het betreden van Studio Kookbeleving gaat u akkoord met de huisregels en het geldende Wettelijke handhavingsbeleid.

Het overtreden van de huisregels of de Wettelijke bepalingen zal er conform het handhavingsbeleid worden opgetreden.

Na afloop van een workshop bereide gerechten meenemen:

Om verspilling tegen te gaan, hebben we er in voorkomende gevallen geen bezwaar tegen als een restant van bereide producten wordt meegenomen.

We wijzen daarbij op het volgende:

Gekoelde producten:

Een van onze medewerkers of iemand die deel uitmaakt van de groep heeft voor u overgebleven producten verpakt om mee te nemen. Deze producten hebben wij conform de hygiëneregels (HACCP) gekoeld voor u bewaard.

Wij adviseren u deze producten binnen twee uur te nuttigen.

Niet gekoelde producten:

Producten die al op tafel hebben gestaan mogen wij conform de wettelijke richtlijnen van de Voedsel- en Warenautoriteit niet meegeven.  Mocht u erop staan deze toch mee te nemen dan attenderen we u erop dat de hygiënecode voor de horeca voorschrijft dat etenswaren die twee uur ongekoeld hebben gestaan, niet mogen worden aangeboden en moeten worden weggegooid. Deze kunnen namelijk besmet zijn met ziekmakende bacteriën en vuil. Van deze producten kunnen wij de voedselveiligheid niet garanderen en consumptie van deze producten is op eigen risico.

Amersfoort, augustus 2022

K-groen

 

 

 

Download de Algemene Voorwaarden en Bepalingen in PDF

 

 

 

 

Kookbeleving – Koken is een beleving